BALETMEYSTER SƏNƏTİ , KLASSİK RƏQS, MİLLİ RƏQS, MODERN, RƏQS MÜƏLLİMLİYİ İXTİSASLARI ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR

1 KURS
 • Azərbaycan tarixi
 • Xarici dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
 • Musiqi tarixi
 • Səhnəqrafiya tarixi
 • Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
 • Teatr tarixi
2 KURS
 • İncəsənət tarixi və nəzəriyyəsi (Balet tarixi)
 • İncəsənət tarixi və nəzəriyyəsi (Musiqi tarixi)
 • Anatomiya, fiziologiya və biodinamika
 • XX əsrin xoreoqrafları ( baletmeyster sənəti, klassik rəqs)
 • Xoreopqrafik irs və müasir repertuar (modern)
3 KURS
 • Multikulturalizmə giriş
 • Mülki müdafiə
 • Balet tamaşaların təhlil
 • Klassik rəqs irsinin təhlili (klassik rəqs)
 • Milli rəqs irsinn təhlili (milli rəqs)
 • Müasir rəqs irsinn təhlili (modern)
 • Pedaqogikanın əsasları (rəqs müəllimliyi)
4 KURS
 • Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi
 • İncəsənət tarixi və nəzəriyyəsi (Azərbaycan balet tarixi)
 • Balet tama.alarının ədəbi mənbəyi
 • Milli rəqs irsinin təhlili (baletmeyster, klassik rəqs, milli rəqs, modern rəqs, ,
 • Fəlsəfə (klassik, milli)
 • Balet tamaşalarının təhlili (rəqs müəllimliyi)
 • Azərbaycan balet tarixi (rəqs müəllimliyi)
 • Yaş pedaqogikası və psixologiyası (rəqs müəllimliyi)

İNSTRUMENTAL İFAÇILIĞI ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR

1 KURS
 • Azərbaycan tarixi
 • Xarici dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
 • Dünya musiqi tarixi
 • Dünya balet tarixi
 • Musiqi nəzəriyyəsi
 • Solfecio
 • Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları və yaradıcılığı
 • Xoreoqrafiya sənətinin tarixi
 • İxtisasın tədrisi metodikası
 • Harmoniya
 • Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
2 KURS
 • İfaçılıq səətinin tarixi
 • Dünya musiqi tarixi
 • Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları və yaradıcılığı
 • Harmoniya
 • Polifoniya
3 KURS
 • Multikulturalizmə giriş
 • Mülkü müdafiə
 • Dünya ədəbiyyatı
 • Azərbaycan ədəbiyyatı
 • Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları və yaradıcılığı 2
 • Təsviri incəsənət
4 KURS
 • İfaçılıq sənətinin tarixi (simli, nəfəs. zərb)
 • Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi
 • Musiqi əsərlərinin təhlili (XÇA)
 • Tədris metodikası (XÇA)